Svédországi Magyarok Országos Szövetsége
 
Ungerska Riksförbundet
 

Balassi Intézet - pályázati felhívás

A Balassi Intézet és az Emberi Erőforrások Minisztériuma közösen pályázatot hirdet

-       szlovén állampolgárságú, vagy

-       valamely más külföldi (Horvátország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia és Ukrajna kivételével) ország állampolgárságával rendelkező,

magát magyar nemzetiségűnek valló személyek számára a Balassi Intézet magyarországi felsőoktatási előkészítő képzésében történő ösztöndíjas részvételre a 2014/2015-ös tanévben.

 

A pályázati kiírás tartalmát a Balassi Intézet az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve dolgozta ki, és a pályázatot az Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége (NYEOMSZSZ) és a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) lebonyolítói közreműködésével hirdeti meg.

 

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy az elmúlt tanévtől az előkészítő képzésben résztvevő ösztöndíjas hallgatók már nem kerülnek felvételre az általuk megjelölt alap- vagy osztatlan képzési szakra az intézeti záróvizsgájuk eredményének függvényében! A Balassi Intézet felsőoktatási előkészítő képzése a 2014/2015-ös tanévben a 2015. évi tavaszi érettségi időszak emelt szintű érettségi vizsgáira készíti fel a hallgatóit.

 

A hallgatóknak a sikeres felvételükhöz a képzésen túl részt kell venniük

▪         egyrészt a 2015. évi tavaszi érettségi időszakban a megjelölt képzési szak(ok)hoz előírt 2 felvételi/érettségi tantárgyból alapesetben az emelt, vagy ha az elegendő – a hallgató döntése alapján 1 vagy 2 felvételi/érettségi tantárgyból – a közép szintű magyarországi érettségi vizsgákon;

▪         másrészt a 2015. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban, ahol felvételük – más anyaországi, határon túli magyar vagy külföldi jelentkezőkhöz hasonlóan – a felvételi eljárás szabályai és pontszámítása alapján történhet meg.

 

A hallgató akkor kezdheti meg tanulmányait 2015 szeptemberében magyar állami ösztöndíjjal támogatott formában, ha eléri valamely általa megjelölt szakon az állami ösztöndíjas képzés ponthatárát.Amennyiben a hallgató valamely általa megjelölt szakra csak az önköltséges képzés ponthatárát éri el és az önköltséges képzést a felvételi jelentkezéskor megjelölte, tanulmányait csak az önköltség fizetése mellett kezdheti meg. Ha a hallgató önköltséges képzést nem jelölt meg, vagy az önköltséges képzés(ek) ponthatárát sem érte el, nem kerül felvételre.

 

Továbbá felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a magyarországi felsőfokú tanulmányokra előkészítő képzésre, valamint a magyar nyelvi és magyarságismereti vagy hungarológiai képzésre meghirdetett ösztöndíj pályázatok között nincs átjelentkezési lehetőség! Az egyik ösztöndíj elnyerése után nem lehet kérelmezni a másik ösztöndíj kategóriába való átsorolást.

 

Általános tudnivalók:

§  A Balassi Intézet és az Emberi Erőforrások Minisztériuma az ösztöndíjjal a kulturális és nyelvi azonosságtudat megőrzését és megerősítését, illetve a szórvány magyar közösségek értelmiségének képzését és utánpótlását kívánja támogatni.

§  Az ösztöndíjas hallgató a Balassi Intézet felsőoktatási előkészítő képzésére jelen pályázat alapján a 2015. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban megjelölni tervezett magyarországi felsőoktatási alap- vagy osztatlan képzési szakra történő felkészítésre, a képzési szak(ok)hoz szükséges és az intézet képzési kínálatában szereplő 2 felvételi/érettségi tantárgy ismereteinek elsajátítására kerül felvételre.  

§  Az előkészítő képzésben ösztöndíjasként résztvevő hallgatók a Balassi Intézetben 2 felvételi/érettségi tárgyból, valamint a magyar nyelvismeret szintjétől függően magyar nyelvből is folytatnak órarend szerinti tanulmányokat. Az előkészítő képzés célja a szükséges szaktárgyi ismeretek elsajátítása mellett a 2015. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban meghatározott, az adott alap- vagy osztatlan képzési szakhoz szükséges 2 felvételi/érettségi tantárgyból emelt szinten történő magyarországi érettségi vizsga sikeres letétele.

§  Az előkészítő képzés végén a hallgatók a 2015. évi tavaszi érettségi időszakban Magyarországon a felsőoktatási felvételi eljárásban szükséges 2 felvételi/érettségi tárgyból emelt szinten, vagy ha az elegendő – a hallgató döntése alapján 1 vagy 2 felvételi/érettségi tantárgyból – közép szinten érettségi vizsgát tesznek. A letett érettségi vizsgák eredményének függvényében, a 2015. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban alkalmazott pontszámítás és felvételi besorolási döntés alapján kerülhetnek felvételre az általuk megjelölt magyarországi felsőoktatási intézmény alap- vagy egységes (osztatlan), nappali tagozatos, magyar állami ösztöndíjjal támogatott /vagy önköltséges képzések egyikére a 2015/2016-os tanévben.

§  A művészet és művészetközvetítési képzési terület szakjait is választóknak továbbá sikeresen kell teljesíteniük a felsőoktatási intézmény által a művészeti szakhoz előírt gyakorlati vizsgá(ka)t is.

§  A hallgatóknak a sikeres felvételükhöz a képzésen túl részt kell venniük

-       egyrészt a 2015. évi tavaszi érettségi időszakban a megjelölt képzési szak(ok)hoz előírt 2 felvételi/érettségi tantárgyból alapesetben az emelt szintű, vagy ha az elegendő – a hallgató döntése alapján 1 vagy 2 felvételi/érettségi tantárgyból – a közép szintű magyarországi érettségi vizsgákon;

-       másrészt a 2015. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban.

§  A felsőoktatási felvételi eljárásba, illetve a magyarországi érettségi vizsgákra történő jelentkezést az Oktatási Hivatal által megadott határidőig (ld. majd a www.felvi.hués www.oktatas.huhonlapokon) az előkészítő képzésben részt vevő hallgatóknak önállóan, saját felelősségükre (fiatal korú hallgatók esetében szülői felelősségre) kell benyújtaniuk, melyhez természetesen az intézet munkatársai segítséget nyújtanak majd. A felvételi eljárásba, illetve az érettségi vizsgákra történő jelentkezés költségei a hallgatókat terhelik, így a jelentkezési díjakat is önállóan kell befizetniük.

§  A 2015. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás során a magyarországi felsőoktatási intézmények valamelyikébe a jelen felhívás 1. sz. mellékletében felsorolt (ún. támogatott) nappali munkarendű, magyar állami ösztöndíjjal támogatott formájú képzésére felvett hallgatók pályázat alapján – a részükre elkülönített pályázati keret terhére – a 2015/2016-os tanévben, vagyis alap- vagy osztatlan képzéses tanulmányaik első évfolyamán 10 hónap időtartamban miniszteri ösztöndíjban részesülhetnek. (A művészeti vagy művészetközvetítési képzési területnek valamely szakját is megjelölt hallgatók, amennyiben a felsőoktatási intézmény gyakorlati felvételi vizsgáján megfelelő eredményt szereznek a felvételhez, akkor azon a szakon pályázat alapján – a részükre elkülönített pályázati keret terhére – a 2015/2016-os tanévre, vagyis alap- vagy osztatlan képzéses tanulmányaik első évfolyamán 10 hónap időtartamban miniszteri ösztöndíjban részesülhetnek.)

§  A felsőoktatási tanulmányaik további, felsőbb éves időszakában a hallgatóknak minden tanévre újra kell pályázniuka miniszteri ösztöndíjra.

§  A Balassi Intézet személyenként köt szerződést az ösztöndíjasokkal. A Balassi Intézet a szerződésben rögzíti az ösztöndíjas jogait és kötelezettségeit, s további, az ösztöndíjast segítő adminisztratív feladatokat (tájékoztatás az ösztöndíjast megillető jogosultságokról, kapcsolattartás az intézményekkel stb.) lát el.

§  A Balassi Intézet felsőoktatási előkészítő képzésére benyújtott pályázatnak nem akadálya, ha a pályázó egyidejűleg a 2014. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban felvételi jelentkezést nyújtott be valamely magyarországifelsőoktatási intézménybe, illetve felvételi jelentkezést nyújtott be valamely külföldi felsőoktatási intézménybe. Amennyiben a pályázó az előkészítő képzésre és valamely magyarországivagy külföldiegyetem/főiskola felsőoktatási képzésére egyidejűleg felvételt nyer, akkor a pályázó jogosult eldönteni, hogy az ösztöndíjas előkészítő képzést vagy a felsőoktatási képzést kezdi meg a 2014/2015-ös tanévben. A felsőoktatási képzés (akár magyarországi, akár külföldi) megkezdése esetén a pályázó írásban köteles lemondani az előkészítő képzésben való részvételről, amint biztos információval rendelkezik a felsőoktatási felvételéről (pl. hivatalos értesítő átvétele stb.).

§  A Balassi Intézet ösztöndíjas felsőoktatási előkészítő képzésében a 2012/2013-as,a 2013/2014-es tanévekben vagy a 2014/2015-ös tanévekben pályázat útján résztvevő és a vonatkozó pályázatban foglalt további feltételeknek eleget tevő hallgatókon kívül a magyar állampolgársággal vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával nem rendelkező (a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény hatálya alá nem tartozó) külföldi állampolgárságú személyek főszabályként* a 2014/2015-ös és a 2015/2016-os tanévben a magyarországi felsőoktatási intézményekben tanulmányaikat kizárólag önköltséges formában kezdhetik meg.

*a felsőoktatásról szóló CXXXIX. törvény 39. §-a és a nemzeti felsőoktatásról szóló CCIV. törvény 39. §-a alapján, kivéve

-       a Magyarország területén élő menekültet¸menedékest, befogadottat, bevándoroltat, letelepedettet,

-       a nemzetközi megállapodás alapján a magyar állampolgárokkal azonos elbírálás alá eső külföldit,

-       azoknak az országoknak az állampolgárait, amelyekben a magyar állampolgár a viszonosság elve alapján igénybe veheti az adott állam felsőoktatási szolgáltatásait,

-       a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó

személyeket.

 

A pályázó a pályázaton való részvétellel elfogadja a következőket:

§  Kizárható az a pályázó, aki az adatlapon valótlan, hamis adatot szolgáltat, ilyen nyilatkozatot tesz a pályázat benyújtásakor, illetve valamely a pályázat elbírálását érintő valós tényt, adatot elhallgat.

§  A pályázatok a benyújtott igazolások és mellékletek alapján, szülőföldi középiskolai tanulmányi és érettségi eredményük figyelembe vételével kerülnek elbírálásra. A pályázatok előértékelését a Balassi Intézet szakmai javaslatának figyelembe vételével az Előértékelő Bizottság (melynek elnökét és tagjait a szaktárca kérte fel, elnöke: Wurst Erzsébet) végzi.  A beérkezett pályázatok előértékelése alapján a nyertes pályázókra az Előértékelő Bizottság tesz előzetes javaslatot az Értékelő Bizottságnak.

§  Az Előértékelő Bizottság ülését követően a nyertes pályázókra tett előzetes javaslat eredményéről a Balassi Intézet a pályázó által megadott e-mail címre értesítést küld a pályázó részére az ülést követő 3 munkanapon belül, illetve az előzetes javaslat eredményéről személyesen a Balassi Intézetnél lehet érdeklődni. Az előzetes javaslattal kapcsolatban a pályázó az Értékelő Bizottsághoz nyújthat be észrevételt. Az észrevétel benyújtásának határidejéről és az Értékelő Bizottság ülésének időpontjáról a pályázó a Balassi Intézetnél érdeklődhet.

§  A pályázatok értékelését az Értékelő Bizottság végzi. Az Értékelő Bizottság elnöke: Gyetvai Árpád, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet kabinetfőnök-helyettese. Az Értékelő Bizottság tagjai: Dr. Szalay György (Szlovákiából); Csapó Nándor (Horvátországból); Dr. Orosz Ildikó (Ukrajnából); Dr. Takács Márta (Szerbiából); Dr. Tonk Márton (Romániából); Wurst Erzsébet (Ausztriából); Zsámboki Marcell, a Balassi Intézet oktatási és tudományos igazgatója; Hógenburg Tamás, a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium igazgatója; Bori István, a Balassi Intézet Hungarológia Tagozatának vezetője; és Benked László, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet Külhoni Magyarok Osztályának ösztöndíj referense.

§  A pályázatokról a döntést az Értékelő Bizottság javaslatának – mely tartalmazza az Értékelő Bizottsághoz benyújtott észrevételeket és azok elbírálását is – figyelembe vételével Magyarország emberi erőforrások minisztere és a Balassi Intézet főigazgatója együttesen hozza meg legkésőbb 2014. szeptember 10-ig. A pályázat eredményéről szóló írásos értesítés a döntést követően 7 munkanapon belül a Balassi Intézet részéről postai feladásra kerül.

§  A döntéssel szemben fellebbezésnek nincs helye, a pályázó azonban az Emberi Erőforrások Minisztériuma oktatásért felelős államtitkárához kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárás, a pályázat befogadása vagy a pályázati döntés jogszabálysértő. A kifogást a pályázónak a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított 10 munkanapon, de legkésőbb a kifogásolt intézkedés megtörténtéről vagy a mulasztástól számított 30 munkanapon belül kell benyújtania. A pályázónak a kifogás benyújtásakor az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 90. §-ában meghatározottak szerint kell eljárnia.

§  Az ösztöndíjat elnyert pályázóval (személyenként) a Balassi Intézet szerződést köt, amely tartalmazza az ösztöndíjas jogait, valamint a hallgatónak az ösztöndíjazó felé teljesítendő beszámolási, illetve az alábbi adatokra (és azok megváltozására) vonatkozó adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségeit:

-          a hallgató személyes adatai (név, lakcím, úti okmány száma);

-          idegenrendészeti státusza (különös tekintettel például a letelepedési engedély megszerzésére);

-          elérhetőségi címének, egyéb elérhetőségének (például e-mail cím) bejelentése, illetve ezen elérhetőségeinek megváltozása.

A pályázók pályázatuk benyújtásával hozzájárulnak a pályázati adatlapon szereplő személyes adataiknak az Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége (NYEOMSZSZ), a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK), a Balassi Intézet, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint a fentiekben meghatározott döntés-előkészítő testületek és döntéshozók általi kezeléséhez a döntéshez szükséges ideig – de legfeljebb 2014. október 31. napjáig. A nyertes pályázók pályázatuk benyújtásával hozzájárulnak továbbá a pályázati adatlapon szereplő személyes adataiknak az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet általi kezeléséhez az ösztöndíjas jogviszonyuk időtartama alatt. Ezen adatszolgáltatási kötelezettség nem teljesítése az ösztöndíjas jogviszony megszűnését vonja maga után.

§  Az ösztöndíjat elnyerő pályázó részéreaz államilag támogatott előkészítő képzés időtartama alatt a Balassi Intézet folyósítja az ösztöndíjat. Az ösztöndíj havi átlagos összege megegyezik a miniszteri ösztöndíj mértékével. A támogatás forrása Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 1. melléklete, X. Közigazgatási és IgazságügyiMinisztérium fejezet, 12. Balassi Intézet.A miniszteri ösztöndíj havi összege a 2014. évben a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 114.D. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott összegű ún. éves hallgatói normatíva 15 %-a (az egy főre megállapított hallgatói normatíva éves összege a 2014. évben 119.000 forint, ennek alapján a miniszteri ösztöndíj havi összege ennek 15 %-a, azaz a 2014. évben 17.850,- Ft/hó).Az ösztöndíjasok az első két hónapban az átlagos ösztöndíj összeget kapják, a további hónapokban a tanulmányi eredménytől függően differenciált ösztöndíjban részesülnek. A differenciált ösztöndíj minimális összeg 10.000,- Ft/hó, maximális összege 25.700,- Ft/hó. A megítélt ösztöndíjat az ösztöndíjazó időlegesen felfüggesztheti, vagy véglegesen megszüntetheti, illetve az ösztöndíjas az ösztöndíj, vagy annak egy része visszafizetésére kötelezhető, amennyiben az ösztöndíjas a pályázati kiírásban, az ösztöndíjszerződésben vagy a vonatkozó jogszabályban foglaltakat megszegi. Amennyiben az ösztöndíjast az ösztöndíj (vagy annak egy részének) visszafizetésére kötelezik, akkor az ösztöndíj Ptk. szerinti kamattal megnövelt összegét kell visszafizetnie. A kamatszámítás kezdő időpontja a visszafizetendő ösztöndíj első alkalommal történt folyósításának napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja.

§  A pályázat alapvető célja az, hogy az ösztöndíjas hallgató magyarországi felsőoktatási tanulmányainak befejezése után visszatérjen szülőföldjére, ezért a megkötésre kerülő szerződés szerint a megszerzett bevándorlási vagy letelepedési engedély, illetve a magyarországi állandó lakóhely az ösztöndíjban való részesülést kizárja. Az ösztöndíjas a szerződés aláírásának időpontjában folyamatban lévő letelepedési engedély megszerzésére irányuló eljárás megszüntetését haladéktalanul köteles kezdeményezni, amelynek elmulasztása, illetve új eljárás kezdeményezése esetén köteles visszatéríteni az addig folyósított ösztöndíjak Ptk. szerinti kamattal megnövelt összegét. A kamatszámítás kezdő időpontja az ösztöndíj első alkalommal történt folyósításának napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja.

§  A pályázaton ösztöndíjat nyert hallgatók névsora nyilvános. A pályázó a pályázaton való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy neve az ösztöndíj elnyerése esetén nyilvánosságra kerüljön a www.martonaron.hués a www.balassi-intezet.huhonlapon, illetve tudomásul veszi, hogy a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 26. §-a alapján az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet tájékoztatást küld a pályázattal kapcsolatos adatokról a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.által működtetett, a szomszédos államokban élő magyaroknak nyújtott támogatások központi nyilvántartása részére.

 

A pályázat feltételei:

Pályázhat

▪         egyrészt minden szlovén állampolgárságú, a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alatt álló magyar nemzetiségű személy,

▪         másrészt valamely más külföldi (Horvátország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia és Ukrajna kivételével) ország állampolgárságával rendelkező, magát magyar nemzetiségűnek valló (magyar nemzetiségű vagy magyar származású) személy, aki külföldi (horvátországi, romániai, szerbiai, szlovákiai, szlovéniai és ukrajnai lakóhely kivételével) állandó lakóhellyel rendelkezik,

és megfelel a pályázati kiírás további feltételeinek.

 

Figyelem! A pályázaton történő részvételnek nem akadálya a magyar állampolgárság (azaz a kettős állampolgárság) megléte, vagy az arra irányuló kérelem benyújtása!

 

A pályázásból kizáró általános feltételek:

§  Nem pályázhatnak a diplomával (azaz felsőfokú oklevéllel) már rendelkező személyek.

§  Nem pályázhat az, aki a 2014/2015-ös tanévre pályázatot nyújtott be a Balassi Intézet magyar nyelvi és magyarságismereti vagy hungarológiai képzésére meghirdetett ösztöndíjra.

§  Nem pályázhatnak

-       azok a szlovén állampolgárságú személyek, akik nem tartoznak a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény (az ún. Kedvezménytörvény) hatálya alá**;

-       azok más külföldi (Horvátország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia és Ukrajna kivételével) ország állampolgárságával rendelkező személyek, akik Magyarországon, vagy Horvátországban, vagy Romániában, vagy Szerbiában, vagy Szlovákiában, vagy Szlovéniában, vagy Ukrajnában állandó lakóhellyel rendelkeznek;

-       a kizárólag magyar állampolgársággal rendelkező személyek.

§  Jelen kiírásra nem pályázhatnak azok, akik a 2013/2014-es tanévben már a Balassi Intézet ösztöndíjas előkészítős hallgatói voltak. Részükre a második ösztöndíjas előkészítő tanévre meghirdetett külön pályázati kiírásban van lehetőség az ösztöndíj elnyerésére.

§  Nem részesülhetnek előkészítő ösztöndíjban vagy később miniszteri ösztöndíjban az adott képzési szinten nemzetközi egyezményen alapuló, vagy más magyar állami, illetve közalapítványi ösztöndíjban részesülő személyek.

 

**Nem pályázhatnak azok, akik

▪          nem rendelkeznek szlovén állampolgársággal; és/vagy

▪          nem rendelkeznek szlovéniai állandó lakcímmel; és/vagy

▪          rendelkeznek magyarországi állandó lakcímmel; és/vagy

▪          nem magyar nemzetiségűek; és/vagy

▪          Magyarország területén bevándorolt, letelepedett, menekült vagy menedékes jogállást szereztek.

Részletesen lásd a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. §-ában foglaltakat!

 

 

További pályázati feltételek:

▪         A meghirdetett ösztöndíjas keretszáma 2014/2015-ös tanévben: 15 fő.***

▪         A pályázaton való részvételhez a magyar nyelv ismerete nem kötelező.

▪         A pályázaton való részvétel ingyenes, pályázati díj nincs.

▪         A pályázaton az vehet részt, aki érettségi bizonyítvánnyal igazolható középiskolai végzettséggel rendelkezik, illetve ennek megszerzése a 2013/2014-es tanév végén történik meg.

▪         Pályázni lehet minden olyan 2015. szeptemberben induló magyarországi felsőoktatási alap-, illetve egységes (osztatlan), teljes idejű (nappali munkarendű), magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzési szakkal, amelyet tartalmaz a jelen pályázati kiírás1. számú melléklete. Az egyes képzési területeken belül a megadott szakokra a Balassi Intézet által meghatározott felvételi (érettségi) tantárgypárokkal lehet pályázni. A testnevelés tantárgyat választó pályázónakaz előkészítő tanév elején részt kell vennieegy fizikális állapotfelmérőn, amelynek sikeressége esetén tanulhatja csak a testnevelés tantárgyat. A meghirdetett szakirányok, szakok és érettségi vizsgatárgyak megtekinthetők a pályázat 1. számú mellékletében.

▪         A pályázat benyújtásakor – a művészet, a művészetközvetítési, illetve az alkalmassági és/vagy gyakorlati vizsgák letételéhez kötött szakok kivételével – 1 alap- vagy osztatlan képzési szakot (melyet tartalmaz jelen pályázat 1. sz. melléklete) kell a pályázati adatlapon megjelölni. A pályázat elnyerése esetén az ösztöndíjas hallgató az így kiválasztott szakhoz tartozó 2 felvételi/érettségi tárgyból, valamint a magyar nyelvismeret szintjétől függően magyar nyelvből is folytatja az intézetben az előkészítős tanulmányait.

▪         A tantárgypár egyik tagjaként testnevelés tantárgyat választó pályázónak a jelentkezéskor minden esetben meg kell jelölnie egy másik – harmadik ­ tantárgyat is, melyet abban az esetben tanul, amennyiben az előkészítő tanév elején tartott fizikális állapotfelmérője nem sikerül.

▪         A művészet és művészetközvetítés képzési területeken meghirdetett szakokra (melyekről a www.felvi.huoldalon található információ) történő jelentkezésnél minden esetben meg kell jelölni egy nem a művészet és művészetközvetítés képzési területen meghirdetett, alkalmassági és/vagy gyakorlati vizsgához nem kötött szakot is, melyet tartalmaz jelen pályázat 1. sz. melléklete.

▪         Az 1. sz. mellékletben felsorolt, de alkalmassági és/vagy gyakorlati vizsgák letételéhez kötött – nem a művészet és művészetközvetítés képzési területen meghirdetett – szakok választása esetén a pályázónak meg kell jelölnie további 1 olyan alkalmassági és/vagy gyakorlati vizsgához nem kötött alap- vagy osztatlan képzési szakot is, melynek az 1. sz. mellékletben felsorolt felvételi/érettségi tantárgyai megegyeznek az elsőként választott, de alkalmassági és/vagy gyakorlati vizsgához kötött képzési szakkal.

▪         A hallgató a 2015. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban az általa választott és lehetséges számú felsőoktatási intézmény(ek) alap- vagy osztatlan képzési szakjára/szakjaira, az általa meghatározott sorrendben nyújthat be felvételi jelentkezést a felvételi eljárás szabályai szerint. A felvételi jelentkezés során azonban elsődlegesen célszerű azt a képzési szakot megjelölni, melyre az előkészítő képzésre is felvételt nyert (melyre készül a képzés során), továbbá olyan képzési szakokat megjelölni, melyeket tartalmaz a jelen felhívás 1. sz. melléklete (ún. támogatott szakok) és amelyeknek a szükséges, pontszámítási alapot jelentő felvételi/érettségi tantárgyait a hallgató az előkészítő képzésben tanulja.

▪         Tekintettel arra, hogy az előkészítő képzés tanterve és kimeneti követelményrendszere alapján az intézetben tanult, pontszámítási alapot képező 2 felvételi/érettségi tantárgyból az emelt szintű magyarországi érettségire készít fel, ezért javasolt a hallgatónak a 2 szükséges tantárgyból emelt szintű érettségi vizsgára jelentkeznie. Azonban – az intézet tanárainak, tagozatvezetőjének az ettől eltérő szakmai javaslata alapján, illetve a hallgató saját döntése alapján, ha 1 vagy 2 tantárgyból a felvételi eljárás szabályai szerint az lehetséges – a hallgató 1 vagy 2 felvételi/érettségi tantárgyból közép szintű magyarországi érettségi vizsgára is jelentkezhet.

▪         A pályázatok elbírálása során előnyben részesülnek azok a személyek, akik a nyugati magyarság fennmaradását, fejlődését szolgáló közösségi tevékenységben (civil szervezetekben, cserkészszövetségekben stb.) aktívan részt vettek és ezt a szülőföldi magyar szervezetek, országos szövetségek, illetve országos tanácsok vezetőjének írásos nyilatkozatával igazolják.

▪         A meghirdetett szakokhoz tartozó képzési területek (lásd jelen pályázati kiírás 1. sz. melléklete) keretszámaira a beérkezett pályázatok előértékelésének függvényében az Előértékelő Bizottság tesz előzetes javaslatot. Az Előértékelő Bizottság az egyes képzési területeken belül – szükség szerint – az azonos szakokra javasolható ösztöndíjak számát maximálhatja (például a bölcsészettudományi képzési területen belül meghatározhatja, hogy legfeljebb mennyi előkészítős ösztöndíjat javasol pl. anglisztika szakkal pályázók részére).

▪         Azok az előkészítő képzésben a 2014/2015-ös tanévben ösztöndíjazott hallgatók, akik nem kerülnek felvételre a 2015. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban az egyik általuk megjelölt magyar állami ösztöndíjas alap- vagy osztatlan képzési szakra sem, a 2015/2016-os tanévben pályázati úton – a pályázat elnyerése esetén – további, legfeljebb egy tanév időtartamú előkészítő képzésben vehetnek majd részt, melynek 10 hónapja alatt újra ösztöndíjban részesülhetnek. A második előkészítős tanévre vonatkozó 2015. évi pályázat elbírálása a hallgató 2014/2015-ös tanévi előkészítő képzésben folytatott évközi tanulmányi munkája, továbbá az előkészítő képzésben tanult tárgyak intézeti vizsgáinak/záróvizsgájának eredményei és a két szükséges érettségei/felvételi tárgyból Magyarországon letett érettségi vizsgák alapján történik, figyelembe véve a hallgatónak az előkészítő tanév végén mért magyar nyelv ismereti szintjét.

 

*** Tervezett keret, mely az államháztartás 2014. évi egyensúlyi helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén csökkenhet.

 

 

 

 

Amennyiben az elbírálás során a megadott előkészítős ösztöndíjas keretszám nem kerül teljes mértékben odaítélésre, akkor a fennmaradó előkészítős ösztöndíjas keretszám átcsoportosítható a Balassi Intézet és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által közösen a 2014/2015-ös tanévre a Balassi Intézet magyarországi felsőoktatási előkészítő képzésében részt vevő horvát, román, szerb, szlovák és ukrán állampolgárságú, illetve a második ösztöndíjas előkészítő tanévre  meghirdetett pályázatokra.

 

A képzés leírása:

 

A felvételre került határon túli magyar személyek a 2014/2015-ös tanévben a 10 hónap időtartamú felsőoktatási előkészítő képzéses tanulmányaikat hallgatói jogviszony keretében folytatják. A képzés várhatóan 2014. szeptember elején kezdődik.

 

A képzés a magyar nyelvtudás szintjének meghatározása után kis csoportokban történik.

 • A nem megfelelő magyar nyelvtudással rendelkező hallgatók egyéves intenzív magyar nyelvoktatásban és a második félévtől szakmai előkészítésben (felvételi/érettségi szaktárgyak tanulása, a megcélzott felsőoktatási szaktól függően 2 vagy 3 tantárgy) vesznek részt. Amennyiben a 2014/2015-ös tanévben az előkészítő képzést sikeresen befejező ösztöndíjas hallgató, a 2015. évi általános felvételi eljárásban az egyik általa megjelölt magyar állami ösztöndíjas alap-, vagy osztatlan képzési szakra sem kerül felvételre, akkor pályázhat egy újabb, a 2015/2016-os tanévre szóló előkészítő képzésre.
 • A megfelelő magyar nyelvtudással rendelkező hallgatók a pályázatban meghirdetett szakokhoz meghatározott két tantárgyból egyéves felvételi/érettségi szaktárgyi előkészítésben részesülnek.

 

A www.felvi.hu oldalon megtalálható művészet és művészetközvetítés képzési területhez tartozó alap- illetve egységes osztatlan képzésben induló nappali tagozatos magyar állami ösztöndíjjal támogatott szakokra történő előkészítő képzés esetén

▪         a művészet és művészetközvetítés képzési területekhez tartozó szakra előírt gyakorlati vizsgá(k)ra nem a Balassi Intézet készíti fel az előkészítőben tanuló hallgatókat. A felkészítést külön képző intézmény által szervezett képzés (gyakorlati képzés) keretében szakonként eltérő összegben meghatározott mértékű költségtérítési díj megfizetése mellett végezhetik a hallgatók.

▪         A felsőoktatási előkészítő képzésben az ösztöndíjas hallgatóknak az Intézeti felvételikor kiválasztott – nem a művészet és művészetközvetítés képzési területhez kapcsolódó – szak felvételi tantárgyait kell tanulnia, azoknak a követelményeit kell teljesítenie.

 

Minden pályázó figyelmét felhívjuk arra, hogy egyes szakokhoz (képzésekhez) a felsőoktatási felvételi eljárásban a magyarországi felsőoktatási intézmények alkalmassági és/vagy gyakorlati vizsgákat követelnek meg. E szakok jegyzéke a www.felvi.hu weboldalon a Felsőoktatási Felvételi tájékoztató elektronikus kiadvány Legfontosabb táblázatai között található „Függelék: A felsőoktatási intézmények által szervezett alkalmassági, gyakorlati és saját vizsgák, illetve az egyházi felsőoktatási intézmények által szervezett vizsgák követelményei”.

 

Az oktatáson való részvétel kötelező, ennek elmulasztása, valamint a Balassi Intézet tanulmányi, fegyelmi és vizsgaszabályzatának megszegése esetén az ösztöndíjra való jogosultság, súlyosabb esetben az előkészítő képzésre vonatkozó hallgatói jogviszony megszüntethető.

 

 

Az ösztöndíj tartalma:

 • átlagosan 17.850 Ft/hó ösztöndíj, amely a harmadik hónaptól differenciáltan kerül kiosztásra: minimum 10.000,- Ft/hó, maximum 25.700,- Ft/hó
 • ingyenes szaktárgyi és magyar nyelvi képzés
 • ingyenes tankönyv ellátás,
 • ingyenes kollégiumi elhelyezés (3 ágyas szobákban)
 • diákigazolvány (államilag garantált, az igazolvánnyal igénybe vehető kedvezményekre jogosít)
 • a vonatkozó jogszabály keretei között a külföldi ösztöndíjasokra vonatkozó jogosultság az egészségügyi szolgáltatások térítésmentes igénybevételére

 

A pályázót érintő költségek:

 • utazás költségei
 • étkezés költségei
 • személyes költségek
 • diákbérlet (tömegközlekedési eszközökön való utazáshoz)
 • javasolt havi költőpénz (az étkezés, diákbérlet és személyes költségek fedezésére): kb. 200–250 USD / hó
 • tanulmányi vízum beszerzése az illetékes magyar külképviseleten

 

Fizetendő díjak:

 • 2.000 Ft a kollégiumba való beköltözéskor,
 • kb. 3000 Ft az ideiglenes és a végleges diákigazolványra,
 • a magyarországi felsőoktatási intézménybe történő jelentkezéshez szükséges felvételi eljárási díj, valamint a magyarországi érettségi vizsgákra történő jelentkezés eljárási díjai, melyekről majd a www.felvi.hués www.oktatas.huhonlapokon lehet tájékozódni.

 

Az utolsó bekezdésben említett díjak kivételével valamennyi díj a beiratkozáskor fizetendő!

 

A pályázat benyújtása:

 

A pályázatokat legkorábban 2014. július1-től lehet benyújtani.

 

A pályázatok beadásának és postai beérkezésének határideje: 2014. július 22.helyi idő szerint 15.00 óra.

 

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázat benyújtásával kapcsolatban hiánypótlásra nincs lehetőség!

 

A pályázatokat az alábbi címre kérjük1 példányban, postai úton – lehetőség szerint ajánlott levélként – határidőre elküldeni:

 

Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége (NYEOMSZSZ)

Wurst Elisabeth oktatási szervező részére

A-1230 Wien Ketzergasse 376-382 /2/2

Austria

Mobil: 00-43-6644649505

Fax: 00-43-1-887-3908

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

A szlovén állampolgárságú pályázók a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség címére küldhetik be pályázatukat:

 

Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) - Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost

Gönc Katja szakmunkatárs részére

Glavna ulica – Fő utca 124.

SI - 9220 Lendava – Szlovénia, 9220 Lendva

Tel: 00-386 2 576 1578

Mobil: 00-386 31 671 003

Fax: 00-386-2 575 14 19

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

A pályázók közvetlenül a Balassi Intézetbe is beküldhetik pályázatukat:

 

Balassi Intézet ­ Hungarológia Tagozat „egyetemi előkészítő”

1519 Budapest, Pf. 385.

 

Pályázni a Balassi Intézet (www.balassi-intezet.hu) és a Márton Áron Szakkollégium (www.martonaron.hu)honlapjáról letölthető pályázati adatlapon lehet a szükséges dokumentumok, igazolások csatolásával.

 

Az Értékelő Bizottság a bécsivagy lendvaicímre vagy a Balassi Intézetbe határidő után beérkezett, illetve a formailag hibás, pontatlanul vagy olvashatatlanul benyújtott pályázatokat nem veszi figyelembe.

 

Szükséges benyújtandók, dokumentumok és igazolások:

 1. Pontosan kitöltött pályázati adatlap. (A pályázati adatlap adatainak meg kell egyeznie a mellékletben szereplő adatokkal!)

2.      A muravidéki, a nyugat-európai és az Európán kívüli magyar közösségekben (egyesületek, cserkészet stb.) végzett eredményes munka igazolásáról szóló, a szülőföldi magyar szervezetek, országos szövetségek, illetve országos tanácsok vezetőjének írásbeli támogató nyilatkozata. (Nem kötelező feltétele a pályázat beadásának!)

 1. A választott képzési terület (szak és választott tantárgypár) megnevezése.
 2. Művészet képzési és művészetközvetítés területhez tartozó szak esetén írásbeli ajánlás a pályázó tehetségéről és szakmai tudásának fokozatáról.

5.      Aközépiskola valamennyi osztálya bizonyítványának hitelesítettmásolata**** (amennyiben a bizonyítvány nem tartalmaz angol nyelvű változatot is, akkor kérjük a bizonyítvány egyszerű magyar nyelvű fordítását)

 1. Érettségi bizonyítvány hitelesített másolata (ezt utólag is el lehet küldeni, amennyiben a pályázat beadásakor még nem állna rendelkezésre, ebben az esetben a középiskolai éves bizonyítványok hitelesített másolata).****
 2. Kézzel írott önéletrajz.
 3. Legfeljebb egyoldalas rövid motivációs levél: Miért szeretnék Magyarországon tanulni? (a motivációs levelet magyar nyelven illetve angol vagy német nyelven megfogalmazva lehet beadni).
 4. Az úti okmány és az állandó lakóhelyet igazoló okmány egyszerű másolata.

10.  Szlovén állampolgárságú pályázók esetében: a magyar nemzetiség igazolása (E célra egyaránt alkalmas a Magyar igazolvány 1–2. oldalának [az igazolvány számának és adatlapjának] másolata vagy a Magyar igazolványra vonatkozó igénylés másolata, illetve ezek hiányában minden olyan dokumentum, amelyből a nemzetiség hitelt érdemlően megállapítható.)

 

****A dokumentum kibocsátója, vagy a középiskola, vagy valamilyen hivatalos magyar szerv (minden magyar külképviselet, egyesület, szervezet, cserkészet stb.) által hitelesített másolatot kell beküldeni. A 2014-ben érettségizők esetében a középiskola igazolása (jogviszonyról és a 2014. évi érettségi vizsgán tervezett részvételéről) a pályázat benyújtásakor csatolandó, a szülőföldi érettségi bizonyítvány másolatát és az utolsó tanévük bizonyítványának másolatát esetükben azok kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül kell legkésőbb postára adni a pályázatot befogadó személynek.

 

Információ:

 

Az érdeklődők az alábbi telefonszámon kaphatnak további részletes információkat a pályázattal kapcsolatban:

 

Wurst Erzsébet

Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége (NYEOMSZSZ)

Mobil: 00-43-6644649505

Fax: 00-43-1-887-3908

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

és

 

Gönc Katja

Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK)

Tel: 00-386 2 576 1578

Mobil: 00-386 31 671 003

Fax: 00-386-2 575 14 19

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

továbbá:

 

a Balassi Intézet honlapján:

http://www.balassi-intezet.hu/

 

a Balassi Intézet Hungarológia Tagozatán:

 • Dienes Judit Emese tagozati előadó: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • Tel.: +36-1-766-5791
 • Fax: +36-1-7665731

 

 

1. sz. melléklet

A magyar felsőoktatás 2015/2016-os tanévének alap- és osztatlan képzéseiben megjelenő miniszteri ösztöndíjjal támogatott szakok (BI előkészítő képzésében 2014/2015-ös tanév)

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az alábbi táblázatban szereplő szakok közül azokra lehet majd az előkésztő képzés folyamán a felvételi jelentkezést benyújtani, melyek a 2015/2016-os tanévre állami ösztöndíjas formában, nappali munkarenden indulnak!

 

Képzési terület/képzési szint

Szak neve (2015/2016)

Felvételi tantárgypárok BI előkészítőre 2014/15-ös tanévre

Felvételi-érettségi követelmények

agrár képzési terület

 

 

alapképzés

állattenyésztő mérnöki

matematika és fizika vagy matematika és biológia vagy matematika és informatika vagy matematika és angol vagy biológia és kémia vagy biológia és fizika vagy biológia és informatika vagy biológia és földrajz  vagy biológia és angol vagy fizika és informatika vagy földrajz és informatika vagy földrajz és angol

2 tantárgyat középszinten

alapképzés

élelmiszermérnöki

matematika és fizika vagy matematika és biológia vagy matematika és informatika vagy matematika és angol vagy biológia és kémia vagy biológia és fizika vagy biológia és informatika vagy biológia és földrajz  vagy biológia és angol vagy fizika és informatika vagy földrajz és informatika vagy földrajz és angol

2 tantárgyat középszinten

alapképzés

földmérő és földrendező mérnöki

matematika és fizika vagy matematika és biológia vagy matematika és informatika vagy matematika és angol vagy biológia és kémia vagy biológia és fizika vagy biológia és informatika vagy biológia és földrajz  vagy biológia és angol vagy fizika és informatika vagy földrajz és informatika vagy földrajz és angol

2 tantárgyat középszinten

alapképzés

gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki

matematika és fizika vagy matematika és biológia vagy matematika és informatika vagy matematika és angol vagy biológia és kémia vagy biológia és fizika vagy biológia és informatika vagy biológia és földrajz  vagy biológia és angol vagy fizika és informatika vagy földrajz és informatika vagy földrajz és angol

2 tantárgyat középszinten

alapképzés

informatikus és szakigazgatási agrármérnöki

matematika és fizika vagy matematika és biológia vagy matematika és informatika vagy matematika és angol vagy biológia és kémia vagy biológia és fizika vagy biológia és informatika vagy biológia és földrajz  vagy biológia és angol vagy fizika és informatika vagy földrajz és informatika vagy földrajz és angol

2 tantárgyat középszinten

alapképzés

kertészmérnöki

matematika és fizika vagy matematika és biológia vagy matematika és informatika vagy matematika és angol vagy biológia és kémia vagy biológia és fizika vagy biológia és informatika vagy biológia és földrajz  vagy biológia és angol vagy fizika és informatika vagy földrajz és informatika vagy földrajz és angol

2 tantárgyat középszinten

alapképzés

környezetgazdálkodási agrármérnöki

matematika és fizika vagy matematika és biológia vagy matematika és informatika vagy matematika és angol vagy biológia és kémia vagy biológia és fizika vagy biológia és informatika vagy biológia és földrajz  vagy biológia és angol vagy fizika és informatika vagy földrajz és informatika vagy földrajz és angol

2 tantárgyat középszinten

alapképzés

mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki

matematika és fizika vagy matematika és biológia vagy matematika és informatika vagy matematika és angol vagy biológia és kémia vagy biológia és fizika vagy biológia és informatika vagy biológia és földrajz  vagy biológia és angol vagy fizika és informatika vagy földrajz és informatika vagy földrajz és angol

2 tantárgyat középszinten

alapképzés

mezőgazdasági mérnöki

matematika és fizika vagy matematika és biológia vagy matematika és informatika vagy matematika és angol vagy biológia és kémia vagy biológia és fizika vagy biológia és informatika vagy biológia és földrajz  vagy biológia és angol vagy fizika és informatika vagy földrajz és informatika vagy földrajz és angol

2 tantárgyat középszinten

alapképzés

növénytermesztő mérnöki

matematika és fizika vagy matematika és biológia vagy matematika és informatika vagy matematika és angol vagy biológia és kémia vagy biológia és fizika vagy biológia és informatika vagy biológia és földrajz  vagy biológia és angol vagy fizika és informatika vagy földrajz és informatika vagy földrajz és angol

2 tantárgyat középszinten

alapképzés

szőlész-borász mérnöki

matematika és fizika vagy matematika és biológia vagy matematika és informatika vagy matematika és angol vagy biológia és kémia vagy biológia és fizika vagy biológia és informatika vagy biológia és földrajz  vagy biológia és angol vagy fizika és informatika vagy földrajz és informatika vagy földrajz és angol

2 tantárgyat középszinten

alapképzés

tájrendező és kertépítő mérnöki

matematika és fizika vagy matematika és biológia vagy matematika és informatika vagy matematika és angol vagy biológia és kémia vagy biológia és fizika vagy biológia és informatika vagy biológia és földrajz  vagy biológia és angol vagy fizika és informatika vagy földrajz és informatika vagy földrajz és angol

2 tantárgyat középszinten

alapképzés

természetvédelmi mérnöki

matematika és fizika vagy matematika és biológia vagy matematika és informatika vagy matematika és angol vagy biológia és kémia vagy biológia és fizika vagy biológia és informatika vagy biológia és földrajz  vagy biológia és angol vagy fizika és informatika vagy földrajz és informatika vagy földrajz és angol

2 tantárgyat középszinten

alapképzés

vadgazda mérnöki

matematika és fizika vagy matematika és biológia vagy matematika és informatika vagy matematika és angol vagy biológia és kémia vagy biológia és fizika vagy biológia és informatika vagy biológia és földrajz  vagy biológia és angol vagy fizika és informatika vagy földrajz és informatika vagy földrajz és angol

2 tantárgyat középszinten

egységes (osztatlan)

állatorvosi

biológia és kémia

biológia (emelt szinten), kémia (emelt szinten)

egységes (osztatlan)

erdőmérnöki

matematika és fizika

1 tantárgyat emelt szinten és 1 tantárgyat középszinten

bölcsészettudomány képzési terület

 

alapképzés

andragógia

magyar és angol  vagy  magyar és történelem vagy történelem és angol vagy matematika és történelem vagy matematika és angol vagy matematika és magyar vagy biológia és magyar vagy biológia és történelem vagy biológia és angol

1 tantárgyat középszinten és 1 tantárgyat emelt szinten

alapképzés

anglisztika

magyar és angol vagy történelem és angol

angol (emelt szinten) és 1 tantárgyat még középszinten

alapképzés

germanisztika ( csak néderlandisztika, skandinavisztika szakirányokkal)

magyar és angol vagy történelem és angol

angol (emelt szinten) és 1 tantárgyat még középszinten

alapképzés

keleti nyelvek és kultúrák (altajisztika, arab, hebraisztika, indológia, iranisztika, japán, kínai, koreai, mongol, tibeti, török, újgörög szakirányok)

magyar és angol vagy történelem és angol

1 tantárgyat emelt szinten és 1 tantárgyat középszinten

alapképzés

magyar

magyar és angol vagy magyar és történelem

magyar (emelt szinten) és 1 tantárgyat még középszinten

alapképzés

néprajz

magyar és történelem

1 tantárgyat emelt szinten és 1 tantárgyat középszinten

alapképzés

ókori nyelvek és kultúrák [asszirológia, egyiptológia, klasszika filológia (latin, ógörög) szakirányokkal]

magyar és angol vagy történelem és angol

1 tantárgyat emelt szinten és 1 tantárgyat középszinten

alapképzés

pedagógia

magyar és angol  vagy magyar és történelem vagy történelem és angol vagy matematika és történelem vagy matematika és angol vagy matematika és magyar vagy biológia és magyar vagy biológia és történelem vagy biológia és angol

1 tantárgyat emelt szinten és 1 tantárgyat középszinten

alapképzés

pszichológia

magyar és angol  vagy magyar és történelem vagy történelem és angol vagy matematika és történelem vagy matematika és angol vagy biológia és magyar vagy biológia és történelem vagy biológia és angol

1 tantárgyat emelt szinten és 1 tantárgyat középszinten

alapképzés

romanisztika (csakportugál szakirány)

magyar és angol vagy történelem és angol vagy magyar és történelem

1 tantárgyat emelt szinten és 1 tantárgyat középszinten

alapképzés

romológia

magyar és angol vagy történelem és angol

angol és 1 tantárgy, 1 tárgyat emelt szinten, 1 tárgyat középszinten

alapképzés

szabad bölcsészet

magyar és angol vagy történelem és angol

angol és 1 tantárgy, 1 tárgyat emelt szinten, 1 tárgyat középszinten

alapképzés

szlavisztika(bármely szakirány)

magyar és angol vagy történelem és angol

angol és 1 tantárgy, 1 tárgyat emelt szinten, 1 tárgyat középszinten

alapképzés

történelem (történelem, régészet szakirányokkal)

magyar és történelem vagy történelem és angol vagy történelem és földrajz

történelem (emelt szinten) és 1 tantárgyat még középszinten

gazdaságtudományok képzési terület

 

alapképzés

alkalmazott közgazdaságtan

matematika és történelem vagy matematika és angol

matematika (emelt szinten) és 1 tantárgyat még középszinten

alapképzés

emberi erőforrások

matematika és történelem vagy matematika és angol vagy történelem és angol

2 tantárgyat középszinten

alapképzés

gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés

matematika és történelem vagy matematika és angol

matematika (emelt szinten) és 1 tantárgyat még középszinten

alapképzés

gazdálkodási és menedzsment

matematika és történelem vagy matematika és angol vagy történelem és angol

2 tantárgyat középszinten

alapképzés

kereskedelem és marketing

matematika és történelem vagy matematika és angol vagy történelem és angol

2 tantárgyat középszinten

alapképzés

nemzetközi gazdálkodás

matematika és történelem vagy matematika és angol vagy történelem és angol

2 tantárgyat középszinten

alapképzés

pénzügy és számvitel

matematika és történelem vagy matematika és angol

matematika és 1 tantárgyat még középszinten

alapképzés

turizmus vendéglátás

matematika és történelem vagy matematika és angol vagy történelem és angol

2 tantárgyat középszinten

informatika képzési terület

 

alapképzés

gazdaságinformatikus

matematika és történelem vagy matematika és informatika vagy matematika és fizika

matematika és 1 tantárgyat még középszinten

alapképzés

mérnökinformatikus

matematika és informatika vagy matematika és fizika

matematika és 1 tantárgyat még középszinten

alapképzés

programtervező informatikus

matematika és informatika vagy matematika és fizika

matematika és 1 tantárgyat még középszinten

műszaki képzési terület

 

 

alapképzés

anyagmérnöki

matematika és biológia vagy matematika és fizika vagy matematika és informatika

matematika és 1 tantárgyat még középszinten

alapképzés

biomérnöki

matematika és biológia vagy matematika és fizika vagy matematika és informatika

matematika és 1 tantárgyat még középszinten

alapképzés

energetikai mérnöki

matematika és fizika

1 tantárgyat emelt szinten és 1 tantárgyat középszinten

alapképzés

építészmérnöki

matematika és fizika

1 tantárgyat emelt szinten és 1 tantárgyat középszinten

alapképzés

építőmérnöki

matematika és fizika vagy matematika és informatika

matematika és 1 tantárgyat még középszinten

alapképzés

faipari mérnöki

matematika és fizika vagy matematika és informatika

matematika és 1 tantárgyat még középszinten

alapképzés

gépészmérnöki

matematika és fizika vagy matematika és informatika

matematika és 1 tantárgyat még középszinten

alapképzés

ipari termék- és formatervező mérnöki

matematika és fizika vagy matematika és informatika

matematika és 1 tantárgyat még középszinten

alapképzés

járműmérnöki

matematika és fizika vagy matematika és informatika

matematika és 1 tantárgyat még középszinten

alapképzés

könnyűipari mérnöki

matematika és fizika vagy matematika és informatika

matematika és 1 tantárgyat még középszinten

alapképzés

környezetmérnöki

matematika és fizika vagy matematika és informatika

matematika és 1 tantárgyat még középszinten

alapképzés

közlekedésmérnöki

matematika és fizika vagy matematika és informatika

matematika és 1 tantárgyat még középszinten

alapképzés

logisztikai mérnöki

matematika és fizika vagy matematika és informatika

matematika és 1 tantárgyat még középszinten

alapképzés

mechatronikai mérnöki

matematika és fizika vagy matematika és informatika

matematika és 1 tantárgyat még középszinten

alapképzés

molekuláris bionika

matematika és fizika vagy matematika és informatika

matematika és 1 tantárgyat még középszinten

alapképzés

műszaki földtudományi

matematika és fizika vagy matematika és informatika

matematika és 1 tantárgyat még középszinten

alapképzés

műszaki menedzser

matematika és fizika vagy matematika és informatika vagy matematika és történelem

matematika és 1 tantárgyat még középszinten

alapképzés

műszaki szakoktató

matematika és fizika vagy matematika és informatika

matematika és 1 tantárgyat még középszinten

alapképzés

vegyészmérnöki

matematika és fizika vagy matematika és informatika vagy matematika és kémia

matematika és 1 tantárgyat még középszinten

alapképzés

villamosmérnöki

matematika és fizika vagy matematika és informatika

matematika és 1 tantárgyat még középszinten

egységes (osztatlan)

építész

matematika és fizika

1 tantárgyat emelt szinten és 1 tantárgyat középszinten

orvos- és egészségtudomány képzési terület

 

alapképzés

ápolás és betegellátás (ápoló, dietetikus, gyógytornász, mentőtiszt szülésznő szakirányokkal)

biológia és kémia vagy biológia és fizika vagy biológia és informatika vagy biológia és magyar vagy fizika és informatika vagy kémia és informatika vagy magyar és informatika

2 tantárgyat középszinten

alapképzés

egészségügyi gondozás és prevenció ( dentálhigiénikus, népegészségügyi ellenőr és védőnő szakirányok)

biológia és kémia vagy biológia és fizika vagy biológia és informatika vagy biológia és magyar vagy fizika és informatika vagy kémia és informatika vagy magyar és informatika

2 tantárgyat középszinten

alapképzés

egészségügyi szervező (egészségturizmus szervező szakirány kivételével, egészségbiztosítás, egészségturizmus szervező, egészségügyi ügyvitelszervező stb. szakirányok)

biológia és kémia vagy biológia és fizika vagy biológia és informatika vagy biológia és magyar vagy biológia és angol vagy fizika és informatika vagy kémia és informatika vagy matematika és biológia vagy matematika és fizika vagy matematika és informatika vagy matematika és angol

2 tantárgyat középszinten

alapképzés

orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus

biológia és kémia vagy biológia és fizika vagy biológia és informatika vagy biológia és magyar vagy fizika és informatika vagy kémia és informatika vagy magyar és informatika

2 tantárgyat középszinten

egységes (osztatlan)

általános orvos

biológia és kémia vagy biológia és fizika

biológia (emelt szinten) és 1 tantárgyat még emelt szinten

egységes (osztatlan)

fogorvos

biológia és kémia vagy biológia és fizika

biológia (emelt szinten) és 1 tantárgyat még emelt szinten

egységes (osztatlan)

gyógyszerész

biológia és kémia vagy biológia és fizika

biológia (emelt szinten) és 1 tantárgyat még emelt szinten

pedagógusképzés képzési terület

 

alapképzés

csecsemő- és kisgyermeknevelő

biológia és magyar vagy magyar és történelem vagy magyar és angol vagy matematika és magyar

magyar és még 1 tantárgyat középszinten

alapképzés

gyógypedagógia(szakirányok: értelmileg/tanulásban akadályozottak pedagógiája, hallás-/látássérültek pedagógiája, logopédia, szomato- és pszichopedagógia)

biológia és magyar vagy magyar és angol

magyar és még 1 tantárgyat középszinten

alapképzés

konduktor(óvodapedagógus, tanító szakirányokkal)

biológia és magyar vagy magyar és történelem vagy magyar és angol vagy matematika és magyar

magyar és még 1 tantárgyat középszinten

alapképzés

óvodapedagógus(különböző nemzetiségi szakirányokkal, kivéve a horvát és a szerb szakirányokat)

biológia és magyar vagy magyar és történelem vagy magyar és angol vagy matematika és magyar

magyar és még 1 tantárgyat középszinten

alapképzés

tanító(különböző nemzetiségi szakirányokkal, kivéve a horvát és a szerb szakirányokat)

biológia és magyar vagy magyar és történelem vagy magyar és angol vagy matematika és magyar

magyar és még 1 tantárgyat középszinten

egységes (osztatlan) képzés

osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; biológiatanár (egészségtan)]]

angol és biológia

emelt szintű angol, biológia  közép v. emelt szinten

egységes (osztatlan) képzés

osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; fizikatanár (természettudományos gyakorlatok)]]

angol és fizika

emelt szintű angol, fizika  közép v. emelt szinten

egységes (osztatlan) képzés

osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; földrajztanár]]

angol és földrajz

emelt szintű angol, földrajz  közép v. emelt szinten

egységes (osztatlan) képzés

osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; informatikatanár]]

angol és informatika

emelt szintű angol, informatika  közép v. emelt szinten

egységes (osztatlan) képzés

osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; kémiatanár]]

angol és kémia

emelt szintű angol, kémia  közép v. emelt szinten

egységes (osztatlan) képzés

osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; könyvtárostanár]]

angol és történelem

emelt szintű angol, történelem  közép v. emelt szinten

egységes (osztatlan) képzés

osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; magyartanár]]

angol és magyar

emelt szintű angol, magyar  közép v. emelt szinten

egységes (osztatlan) képzés

osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; matematikatanár]]

angol és matematika

emelt szintű angol, matematika  közép v. emelt szinten

egységes (osztatlan) képzés

osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; technika-, életvitel- és gyakorlat-tanár]]

angol és biológia vagy angol és matematika vagy angol és fizika vagy angol és földrajz vagy angol és kémia

emelt szintű angol, és biológia vagy matematika vagy fizika vagy földrajz vagy kémia közép vagy emelt szinten  

egységes (osztatlan) képzés

osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; természetismeret-környezettan tanár]]

angol és biológia

emelt szintű angol és biológia közép vagy emelt szinten  

egységes (osztatlan) képzés

osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; testnevelő tanár]]

angol és testnevelés

emelt szintű angol, és testnevelés közép vagy emelt szinten

egységes (osztatlan) képzés

osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára]]

angol és történelem

emelt szintű angol, történelem  közép v. emelt szinten

egységes (osztatlan) képzés

osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár (egészségtan); fizikatanár (természettudományos gyakorlatok)]]

biológia és fizika

2 tárgy közép v. emelt szinten

egységes (osztatlan) képzés

osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár (egészségtan); földrajztanár]]

biológia és földrajz

2 tárgy közép v. emelt szinten

egységes (osztatlan) képzés

osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár (egészségtan); informatikatanár]]

biológia és informatika

2 tárgy közép v. emelt szinten

egységes (osztatlan) képzés

osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár (egészségtan); kémiatanár]]

biológia és kémia

2 tárgy közép v. emelt szinten

egységes (osztatlan) képzés

osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár (egészségtan); könyvtárostanár]]

biológia és történelem

emelt szintű történelem, biológia közép v. emelt szinten

egységes (osztatlan) képzés

osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár (egészségtan); magyartanár]]

biológiai és magyar

emelt szintű magyar, biológia közép v. emelt szinten

egységes (osztatlan) képzés

osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár (egészségtan); matematikatanár]]

biológia és matematika

2 tárgy közép v. emelt szinten

egységes (osztatlan) képzés

osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár (egészségtan); technika-, életvitel- és gyakorlat-tanár]]

 biológia és fizika vagy biológia és földrajz vagy biológia és informatika vagy biológia és kémia vagy biológia és matematika 

biológia közép v. emelt szinten és fizika vagy földrajz vagy informatika vagy kémia vagy matematika közép v. emelt szinten

egységes (osztatlan) képzés

osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár (egészségtan); természetismeret-környezettan tanár]]

biológia és fizika vagy biológia és földrajz vagy biológia és informatika vagy biológia és kémia

biológia közép v. emelt szinten és fizika vagy földrajz vagy informatika vagy kémia közép v. emelt szinten

egységes (osztatlan) képzés

osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár (egészségtan); testnevelő tanár]]

biológia és testnevelés

biológia közép v. emelt szinten és testnevelés közép v. emelt szinten

egységes (osztatlan) képzés

osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár (egészségtan); történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára]]

biológia és történelem

emelt szintű történelem, biológia közép v. emelt szinten

egységes (osztatlan) képzés

osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár (természettudományos gyakorlatok); földrajztanár]]

fizika és földrajz

2 tárgy közép v. emelt szinten

egységes (osztatlan) képzés

osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár (természettudományos gyakorlatok); informatikatanár]]

fizika és informatika

2 tárgy közép v. emelt szinten

egységes (osztatlan) képzés

osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár (természettudományos gyakorlatok); kémiatanár]]

fizika és kémia

2 tárgy közép v. emelt szinten

egységes (osztatlan) képzés

osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár (természettudományos gyakorlatok); könyvtárostanár]]

fizika és történelem

emelt szintű történelem, fizika közép v. emelt szinten

egységes (osztatlan) képzés

osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár (természettudományos gyakorlatok); magyartanár]]

fizika és magyar

emelt szintű magyar, fizika közép v. emelt szinten

egységes (osztatlan) képzés

osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár (természettudományos gyakorlatok); matematikatanár]]

fizika és matematika

2 tárgy közép v. emelt szinten

egységes (osztatlan) képzés

osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár (természettudományos gyakorlatok); természetismeret-környezettan tanár]]

fizika és matematika vagy fizika és biológia vagyfizika és informatika

fizika közép vagy emelt szinten és matematika vagy biológia vagy informatika közép vagy emelt szinten

egységes (osztatlan) képzés

osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár (természettudományos gyakorlatok); történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára]]

fizika és történelem

emelt szintű történelem, fizika közép v. emelt szinten

egységes (osztatlan) képzés

osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; informatikatanár]]

földrajz és informatika

2 tárgy közép v. emelt szinten

egységes (osztatlan) képzés

osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; kémiatanár]]

földrajz és kémia

2 tárgy közép v. emelt szinten

egységes (osztatlan) képzés

osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; könyvtárostanár]]

földrajz és történelem

emelt szintű történelem, földrajz közép v. emelt szinten

egységes (osztatlan) képzés

osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; közösségi művelődéstanár]]

földrajz és történelem

emelt szintű történelem, földrajz közép v. emelt szinten

egységes (osztatlan) képzés

osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; magyartanár]]

földrajz és magyar

emelt szintű magyar, földrajz közép v. emelet szinten

egységes (osztatlan) képzés

osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; matematikatanár]]

földrajz és matematika

2 tárgy közép v. emelt szinten

egységes (osztatlan) képzés

osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; technika-, életvitel- és gyakorlat-tanár]]

földrajz és biológia vagy földrajz és informatika

2 tárgy közép v. emelt szinten

egységes (osztatlan) képzés

osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; természetismeret-környezettan tanár]]

földrajz és biológia vagy földrajz és informatika

2 tárgy közép v. emelt szinten

egységes (osztatlan) képzés

osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; testnevelő tanár]]

földrajz és testnevelés

földrajz közép vagy emelt szinten és testnevelés közép vagy emelt szinten

egységes (osztatlan) képzés

osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára]]

földrajz és történelem

emelt szintű történelem, földrajz közép v. emelet szinten

egységes (osztatlan) képzés

osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár; kémiatanár]]

informatika és kémia

2 tárgy közép v. emelt szinten

egységes (osztatlan) képzés

osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár; könyvtárostanár]]

informatika  és történelem

emelt szintű történelem, informatika közép v. emelt szinten

egységes (osztatlan) képzés

osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár; magyartanár]]

informatika és magyar

emelt szintű magyar, informatika közép v. emelt szinten

egységes (osztatlan) képzés

osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár; matematikatanár]]

informatika és matematika

2 tárgy közép v. emelt szinten

egységes (osztatlan) képzés

osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár; természetismeret-környezettan tanár]]

informatika és biológia vagy informatika és fizika vagy informatika és földrajz vagy informatika és kémia vagy informatika és matematika

2 tárgy közép v. emelt szinten

egységes (osztatlan) képzés

osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár; testnevelő tanár]]

informatika és testnevelés

informatika közép vagy emelt szinten és testnevelés közép v. emelt szinten

egységes (osztatlan) képzés

osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár; történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára]]

informatika  és történelem

emelt szintű történelem, informatika közép v. emelt szinten

egységes (osztatlan) képzés

osztatlan tanári [10 félév [kémiatanár; könyvtárostanár]]

kémia és történelem

emelt szintű történelem, kémia közép v. emelt szinten

egységes (osztatlan) képzés

osztatlan tanári [10 félév [kémiatanár; magyartanár]]

kémia és magyar

emelt szintű magyar, kémia közép v. emelt szinten

egységes (osztatlan) képzés

osztatlan tanári [10 félév [kémiatanár; matematikatanár]]

kémia és matematika

2 tárgy közép v. emelt szinten

egységes (osztatlan) képzés

osztatlan tanári [10 félév [kémiatanár; természetismeret-környezettan tanár]]

kémia és biológia vagy kémia és informatika vagy kémia és matematika

kémia közép vagy emelt szinten és biológi vagy informatika vagy matematika közép vagy emelet szinten

egységes (osztatlan) képzés

osztatlan tanári [10 félév [kémiatanár; testnevelő tanár]]

kémia és testnevelés

kémia közép vagy emelt szinten és testnevelés közép v. emelt szinten

egységes (osztatlan) képzés

osztatlan tanári [10 félév [kémiatanár; történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára]]

kémia és történelem

emelt szintű történelem, kémia közép v. emelt szinten

egységes (osztatlan) képzés

osztatlan tanári [10 félév [magyartanár; könyvtárostanár]]

magyar és történelem

2 tárgy közép v. emelt szinten

egységes (osztatlan) képzés

osztatlan tanári [10 félév [magyartanár; közösségi művelődéstanár]]

magyar és történelem

emelt szintű magyar és történelem közép vagy emelt szinten

egységes (osztatlan) képzés

osztatlan tanári [10 félév [magyartanár; matematikatanár]]

magyar és matematika

emelt szintű magyar, matematika közép v. emelt szinten

egységes (osztatlan) képzés

osztatlan tanári [10 félév [magyartanár; technika-, életvitel- és gyakorlat-tanár]]

magyar és biológia

emelt szintű magyar, biológiaközép v. emelt szinten

egységes (osztatlan) képzés

osztatlan tanári [10 félév [magyartanár; természetismeret-környezettan tanár]]

magyar és biológia

emelt szintű magyar, biológiaközép v. emelt szinten

egységes (osztatlan) képzés

osztatlan tanári [10 félév [magyartanár; történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára]]

magyar és történelem

2 tárgy közép v. emelt szinten

egységes (osztatlan) képzés

osztatlan tanári [10 félév [matematikatanár; könyvtárostanár]]

matematika és történelem

emelt szintű történelem, matematika közép v. emelt szinten

egységes (osztatlan) képzés

osztatlan tanári [10 félév [matematikatanár; technika-, életvitel- és gyakorlat-tanár]]

matematika és fizika vagy matematika és informatika

matematika közép vagy emelet szinten és fizika vagy informatika közép vagy emelt szinten

egységes (osztatlan) képzés

osztatlan tanári [10 félév [matematikatanár; természetismeret-környezettan tanár]]

matematika és fizika vagy matematika és informatika

matematika közép vagy emelet szinten és fizika vagy informatika közép vagy emelt szinten

egységes (osztatlan) képzés

osztatlan tanári [10 félév [matematikatanár; testnevelő tanár]]

matematika és testnevelés

matematika közép vagy emelt szinten és testnevelés közép v. emelt szinten

egységes (osztatlan) képzés

osztatlan tanári [10 félév [matematikatanár; történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára]]

matematika és történelem

emelt szintű történelem, matematika közép v. emelt szinten

egységes (osztatlan) képzés

osztatlan tanári [10 félév [testnevelő tanár; gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár]]

testnevelés és biológia vagy testnevelés és történelem

testnevelés közép vagy emelt szinten és biológia vagy történelem közép vagy emelt szinten

egységes (osztatlan) képzés

osztatlan tanári [10 félév [testnevelő tanár; közösségi művelődéstanár]]

testnevelés és történelem

2 tárgy közép v. emelt szinten

egységes (osztatlan) képzés

osztatlan tanári [10 félév [testnevelő tanár; természetismeret-környezettan tanár]]

testnevelés és biológia

2 tárgy közép v. emelt szinten

egységes (osztatlan) képzés

osztatlan tanári [10 félév [testnevelő tanár; történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára]]

testnevelés és történelem

emelt szintű történelem és testnevelés közép v. emelt szinten

egységes (osztatlan) képzés

osztatlan tanári [10 félév [történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára; könyvtárostanár]]

magyar és történelem

2 tárgy közép v. emelt szinten

egységes (osztatlan) képzés

osztatlan tanári [10 félév [történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára; közösségi művelődéstanár]]

történelem és magyar

történelem emelt szinten és magyar közép vagy emelt szinten

egységes (osztatlan) képzés

osztatlan tanári [10 félév [történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára;  technika-, életvitel- és gyakorlat-tanár]]

történelem és matematikavagy történelem és földrajz vagy történelem és informatika

emelt szintű történelem és matematika vagy földrajz vagy informatika közép v. emelt szinten

egységes (osztatlan) képzés

osztatlan tanári [10 félév [történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára; természetismeret-környezettan tanár]]

történelem és matematikavagy történelem és földrajz vagy történelem és informatika

emelt szintű történelem és matematika vagy földrajz vagy informatika közép v. emelt szinten

sporttudomány képzési terület

 

alapképzés

humánkineziológia

biológia és magyar vagy biológia és történelem vagy biológia és angol vagy biológia és testnevelés vagy magyar és történelem vagy magyar és angol vagy történelem és angol vagy testnevelés és angol

2 tantárgyat középszinten

alapképzés

rekreáció-szervezés és  egészségfejlesztés

biológia és magyar vagy biológia és történelem vagy biológia és angol vagy biológia és testnevelés vagy biológia és földrajz vagy magyar és történelem vagy magyar és angol vagy történelem és angol vagy testnevelés és angol vagy történelem és földrajz vagy angol és földrajz

2 tantárgyat középszinten

alapképzés

sportszervező

biológia és magyar vagy biológia és történelem vagy biológia és angol vagy biológia és testnevelés vagy magyar és történelem vagy magyar és angol vagy történelem és angol vagy testnevelés és angol

2 tantárgyat középszinten

alapképzés

testnevelő-edző

testnevelés és biológia vagy testnevelés és történelem

testnevelés (emelt szinten) és még egy tárgyat középszinten

társadalomtudomány képzési terület

 

alapképzés

informatikus könyvtáros

magyar és angol vagy magyar és történelem vagy matematika és magyar vagy matematika és történelem vagy matematika és angol vagy történelem és angol

1 tantárgyat emelt szinten és 1 tantárgyat középszinten

alapképzés

kommunikáció és médiatudomány

magyar és angol vagy magyar és történelem vagy matematika és magyar vagy matematika és történelem vagy matematika és angol vagy történelem és angol

1 tantárgyat emelt szinten és 1 tantárgyat középszinten

alapképzés

kulturális antropológia

magyar és történelem vagy történelem és földrajz

1 tantárgyat emelt szinten és 1 tantárgyat középszinten

alapképzés

nemzetközi tanulmányok

magyar és angol vagy magyar és történelem vagy matematika és magyar vagy matematika és történelem vagy matematika és angol vagy történelem és angol

1 tantárgyat emelt szinten és 1 tantárgyat középszinten

alapképzés

politológia

magyar és angol vagy magyar és történelem vagy matematika és magyar vagy matematika és történelem vagy matematika és angol vagy történelem és angol

1 tantárgyat emelt szinten és 1 tantárgyat középszinten

alapképzés

szociális munka

magyar és angol vagy magyar és történelem vagy matematika és magyar vagy matematika és történelem vagy matematika és angol vagy történelem és angol

1 tantárgyat emelt szinten és 1 tantárgyat középszinten

alapképzés

szociálpedagógia

magyar és angol vagy magyar és történelem vagy matematika és magyar vagy matematika és történelem vagy matematika és angol vagy történelem és angol

1 tantárgyat emelt szinten és 1 tantárgyat középszinten

alapképzés

szociológia

magyar és angol vagy magyar és történelem vagy matematika és magyar vagy matematika és történelem vagy matematika és angol vagy történelem és angol

1 tantárgyat emelt szinten és 1 tantárgyat középszinten

alapképzés

társadalmi tanulmányok

magyar és angol vagy magyar és történelem vagy matematika és magyar vagy matematika és történelem vagy matematika és angol vagy történelem és angol

1 tantárgyat emelt szinten és 1 tantárgyat középszinten

természettudomány képzési terület

 

alapképzés

biológia

biológia és fizika vagy biológia és kémia vagy biológia és földrajz vagy matematika és biológia vagy biológia és informatika

2 tantárgyat középszinten

alapképzés

fizika

matematika és fizika

2 tantárgyat középszinten

alapképzés

földrajz

biológia és földrajz vagy földrajz és informatika vagy földrajz és történelem

2 tantárgyat középszinten

alapképzés

földtudományi

biológia és fizika vagy biológia és kémia vagy biológia és földrajz vagy földrajz és informatika vagy matematika és fizika vagy matematika és informatika

2 tantárgyat középszinten

alapképzés

kémia

biológia és kémia vagy kémia és informatika

2 tantárgyat középszinten

alapképzés

környezettan

biológia és fizika vagy biológia és kémia vagy biológia és földrajz vagy földrajz és informatika vagy matematika és fizika vagy matematika és informatika

2 tantárgyat középszinten

alapképzés

matematika

matematika és fizika vagy matematika és biológia vagy matematika és informatika vagy matematika és kémia

2 tantárgyat középszinten

művészet és művészetközvetítés képzési terület

 

E képzési területek állami ösztöndíjas, nappali tagozatos képzési formában meghirdetett szakjai (2015-ös felvételi eljárásban) KIZÁRÓLAG másodlagos szakként – a fenti képzési területek közé tartozó másik olyan szak mellett, melyen a Balassi Intézet előkészítő képzést nyújt – pályázhatók a BI előkészítőben

A közigazgatási rendészeti és katonai képzési terület szakjai általános értelemben nem támogatottak.

 

Csak a magyar nyelvű szakok támogatottak (nem támogatható miniszteri ösztöndíjjal pl. az angol nyelvű villamosmérnöki szak vagy az angol nyelvű szociológia szak sem)

 

Támogatóink

 

Stockholmi Magyar Nagykövetség