Svédországi Magyarok Országos Szövetsége
 
Ungerska Riksförbundet
 

Ungerska Riksförbundets yttrande om ändringen i lagen om Slovakiens statsspråk

 

Såsom svenska medborgare och därmed även medborgare av den Europeiska Unionen skulle vi härmed vilja rikta Er uppmärksamhet mot den i juni i år antagna ändringen i lagen om det slovakiska statsspråket, som vi anser vara helt oförenlig med dels de ömsesidiga förpliktelserna om gott grannskap Ungern och Slovakien emellan, dels med de internationella konventionerna reglerandes minoritetsrätt samt med de europeiska målsättningarna om främjandet och bevarandet av kulturell mångfald.
 
Genom lagändringen sanktioneras den ungerska minoriteten i Slovakien på ett oacceptabelt sätt, vilket står i stark kontrast med Europeiska Unionens grundtanke om fredlig samlevnad och tar samtidigt ingen hänsyn till existerande internationella överenskommelser och andra bindande dokument som stadgar minoriteters rättigheter.
 
Vi önskar framhålla att nämnda slovakiska lagändring inte endast innebär ett bilateralt spörsmål, utan innebär ett mycket allvarligt övertramp av såväl minoritetsrätten som de mänskliga rättigheterna. Rörda regleringar på området är exempelvis Europarådets stadga om landsdels- eller minoritetsspråk, Europarådets ramavtal till skydd för nationella minoriteter och härtill hörande rekommendationer på området till Ministerrådet vidare Köpenhamnskriterierna och sist men inte minst den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Övertramp av detta slag, i detta fall utfört av en medlemsstats parlament, går tvärt emot europeisk praxis och bör därför ses som särskilt allvarligt.
 
Istället för att förstärka jämlikheten mellan de olika etniska grupperna på Slovakiens territorium, förpliktar lagändringen genom sin diskriminativa karaktär minoriteterna till ytterligare skyldigheter och hotar med orimligt höga ekonomiska sanktioner om lagen inte efterföljs. Genom att reglera språkanvändningen på inte enbart praktisk basis, utan främst på ideologisk, för det mesta beträffande offentliga och officiella sammanhang, kränker lagändringen utan undantag alla de minoriteters rättigheter som idag lever på Slovakiens territorium.
 
Mot bakgrund av det ovan nämnda bör de slovakiska partierna starkt uppmanas att upphäva de diskriminativa bestämmelserna i lagen om det slovakiska statsspråket med omedelbar verkan och att aktivt initiera involverandet av representanter för de etniska och nationella minoriteterna i lösningen av detta spörsmål i syfte att hitta en lösning som är acceptabel för de berörda minoriteterna och som står i samklang med de gemensamma europeiska värdegrunderna.
 
Vi ber därför de svenska representanterna, särskilt i nuvarande egenskap av ordförandeland av den Europeiska Unionen att stå upp för de här kränkta minoritetsrättigheterna och uppmana majoritetsregeringarna, såväl i detta fall som i andra, att aktivt samverka för en rättvis och rättmätig representation av de beröra minoriteterna, särskilt i ärenden beträffande deras rättigheter och status. 
 
Med vänliga hälsningar Ungerska Riksförbundet

Támogatóink

 

Stockholmi Magyar Nagykövetség